Stad en land raken steeds meer met elkaar verweven. Vista ziet verstedelijking als een integraal onderdeel van de landschapsontwikkeling. De eisen van duurzaam waterbeheer, klimaatbestendigheid, leefbaarheid, ecologie en economie vertalen we in nieuwe stedenbouwkundige modellen. Deze leveren bijzondere landschappen op en unieke woon- en werkmilieus. Wij noemen dat landschappelijke stedenbouw.

Duurzame stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit

woensdag 07 april 2010 12:29

Kaap-de-goede-hoek
Visualisatie Kaap de Goede Hoek

Duurzame stedenbouw, wat is dat eigenlijk? Het is niet hetzelfde als duurzaam bouwen. Want dat speelt vooral op de schaal van de woning of de wijk. Duurzame stedenbouw gaat over de stad en de stedelijke structuur. In de visie van Vista begint duurzame stedenbouw al bij de locatiekeuze, dat wil zeggen bij de ruimtelijke ordening. We werken daarom veel met de lagenbenadering. Eerst kijken we naar de draagkracht van de bodem, de positie in het watersysteem en de specifieke historische context. Alleen als stedelijke ontwikkelingen goed zijn ingebed in de grotere landschappelijke structuur kunnen ze echt duurzaam zijn. Vervolgens kijken we naar de bereikbaarheid en de ligging in het stedelijke netwerk. Het optimaal benutten van de ‘vervoerswaarde’ van knooppunten is bijvoorbeeld een aspect van duurzame stedenbouw. Maar vooral is het belangrijk dat alle planlagen goed op elkaar zijn afgestemd en samen bijdragen aan de ruimtelijke identiteit van de plek.

Lees meer: Duurzame stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit

   

Rood-voor-groen

donderdag 04 maart 2010 11:57

groen-voor-rood

De toepassing van het principe rood-voor-groen lijkt veel kansen te bieden voor landschaps-ontwikkeling. Toch komen projecten in de praktijk moeilijk van de grond. Er blijft het vooroordeel bestaan dat bebouwing en landschap niet samengaan. Vista doet al jarenlang onderzoek naar dit onderwerp en heeft diverse plannen gemaakt die laten zien dat het wel kan.

Lees meer: Rood-voor-groen

   

Rivierverruiming en verstedelijking

vrijdag 04 december 2009 11:42

Residential-Landscape
Rivierfront Deventer

De plannen van Vista voor de IJsselbypass bij Deventer en Zutphen zijn een goed voorbeeld
van landschappelijke stedenbouw. Vergroting van de afvoercapaciteit van de IJssel wordt hier gecombineerd met nieuwe stedelijke uitbreidingen. De plannen zijn opgesteld als uitwerking
van het Regionaal Structuurplan voor de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen en als bouwsteen voor de PKB Ruimte voor de Rivier. Het tijdschrift TOPOS publiceerde
onderstaand artikel.

Lees meer: Rivierverruiming en verstedelijking