Zicht-op-Vista-vanaf-brug
Zicht op het kantoor vanaf de Theo Fransman brug

Landschapsarchitectuur en stedenbouw

Vista is een studio voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, gevestigd in Amsterdam. We zijn
een enthousiast, internationaal team van landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, industrieel ontwerpers, ecologen en grafisch ontwerpers. Onze opdrachtgevers zijn de publieke sector, maatschappelijke organisaties en projectontwikkelaars. We werken aan complexe ruimtelijke en maatschappelijke opgaven en maken strategische plannen voor stedelijke regio's en landelijke gebieden. Daarnaast maken we inrichtingsplannen voor concrete landschapsinterventies en voor nieuwe openbare ruimten als parken, pleinen, havens en bruggen.

Kracht van het landschap

We houden van de stuwende krachten die het landschap vormgeven. Dat kunnen de waterhuis-houding of de natuurlijke vegetatiedynamiek zijn, maar ook veranderingen in economie en cultuur. Het proces is voor ons even belangrijk als het eindbeeld. De Nederlandse traditie van water-management en landaanwinning is een belangrijke inspiratiebron. Vista zoekt naar duurzame en innovatieve oplossingen, die leiden tot verrassende functiecombinaties en uitgesproken ruimtelijke kwaliteiten. We ontwikkelen vernieuwende concepten en brengen deze ook tot uitvoering. Zo experimenteren we met veenregeneratie op een chemische afvalstort (Volgermeerpolder) en benutten we opgepompt mijnwater om een bijzondere watertuin te maken (Grube Reden). Op het gebied van ruimtelijke innovaties neemt Vista een leidende positie in binnen Nederland.

Nieuwe topografie

We zijn niet bang om geheel nieuwe landschappen te maken, als het programma daar om vraagt. In Nederland, waar grootschalige verstedelijking plaatsvindt in laaggelegen gebieden met een kwets-bare waterhuishouding en een instabiele bodem, is dit vaak de enige duurzame oplossing. We doen dit door polders onder water te zetten voor de ontwikkeling van natuur- en recreatiegebieden of door heuvels op te werpen voor wonen en ondergrondse waterberging. In diverse plannen geven we vorm aan ons concept van 'landschappelijke stedenbouw', zoals wonen aan nieuwe rivierarmen (Bypass Landschap Deventer en Zutphen) en wonen op nieuwe duinen aan de kust (Kaap de Goede Hoek te Rotterdam).

Samenwerking

We willen de inrichting van de openbare ruimte, het landschap en de woonomgeving laten aansluiten bij de manier waarop mensen leven en de ruimte beleven. Het betrekken van bewoners en toe-komstige gebruikers bij de planvorming is onderdeel van onze procesaanpak. Verder werken we intensief samen opdrachtgevers en met andere ontwerpers en vakspecialisten. Zo komen we tot breed gedragen en werkelijk integrale ontwerpen, die met het verstrijken van de tijd alleen maar aan kracht winnen.