Vista neemt stelling in het maatschappelijk debat over ruimtelijke ordening. Wij ontwikkelen innovatieve plannen voor actuele opgaven, zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, plattelandsontwikkeling, infrastructuurplanning, cultuurhistorie en landelijk wonen. En we realiseren spraakmakende ontwerpen voor parken, natuurgebieden en de openbare ruimte. Door onze scherpe analyse van context en proces komen we tot bijzondere oplossingen.

Marker-Wadden

In Atelier Making Projects wordt voor een aantal nationale programma’s zichtbaar gemaakt hoe en waar ontwerp het verschil kan maken. De programma’s worden op onderdelen met ontwerp versterkt door onder andere verkenning, contextualisering, integratie en concretisering van de opgaven. In het ontwerpend onderzoek staat niet enkel het ontwerp als schets van een oplossing centraal, maar juist ook als verkenning van de opgave. Het ontwerpend onderzoek Houtribdijk/Marker Wadden is uitgevoerd door Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw in samenwerking met Svasek Hydraulics in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken.

Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten (2012). Het beoogt een ‘archipel van natuureilanden tussen Enkhuizen en Lelystad als beleefbare en spectaculaire natuur die tegelijkertijd bijdraagt aan een ‘Toekomstbestendig Ecologisch Systeem voor het Markermeer’. De doelen daarvan zijn gradiënten van helder naar troebel water, land-waterzones van formaat, versterken ecologische relaties met de omgeving en een meer natuurlijk peilbeheer. Ook recreatie (natuurbeleving- en educatie, verblijfsrecreatie, watersport) is een belangrijk doel in dit gebied en voor de Marker Wadden. Een ander belangrijk project in de zone is de noodzakelijke versterking van de Houtribdijk. Dit onderzoek kijkt naar het gebied als geheel en de mogelijke koppeling tussen beide projecten en andere ontwikkelingen in het Markermeer, o.a. de de stedelijke ontwikkeling van Enkhuizen en Lelystad en windenergie langs de Houtribdijk.

Door land-water milieus te creëren zal de ecologische kwaliteit van het Marker Meer altijd verbeteren. De essentie van de ontwerpopgave is vervolgens het bepalen van de configuratie van de Markerwadden in samenhang met de Houtribdijk, die voor de lange termijn moet gaan ontstaan. Essentieel daarin is de wijze waarop wordt ingespeeld op de natuurlijke processen in het Markermeer, de aanlegtechniek en de fasering. Natuurlijke processen zijn in de zone langs de Houtribdijk het meest sterk aanwezig. Het zijn: golfslag, stroming, peildynamiek en kruiend ijs.

Als er voldoende land-water-milieus gemaakt kunnen worden kunnen ook de natuurlijke processen een grotere rol spelen. Verschillende configuraties kunnen hier op eigen wijze van profiteren. We hebben 4 referentie ontwerpen gemaakt als ‘ruimtelijke hypothesen’ die nader gemodelleerd en onderzocht kunnen worden op hun vermoedelijke ontwikkeling. Het optimaal benutten van natuurlijk processen is een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast is het vrijhouden van het ecologisch waardevolle Enkhuizerzand belangrijk. Het accentueren van het onderwaterreliëf, overgang Enkhuizerzand en dieper deel Markermeer. Er is ook een civieltechnische variant ontwikkeld waarbij is gekozen voor een efficiënte no nonsense vormgeving. De uiteindelijke oogst van het ontwerpend onderzoek samengevat:

1. Model Delta: (leidend principe: maximaal concentreren van aanwezige stroming)

2. Model Lagune: (leidend principe: maximaal inzetten op peilfluctuaties door opwaaiing)

3. Model Atol: (leidend principe: maximaal efficiënte verwerking slib)

4. Model Archipel: (leidend principe: maximaal efficiënte realisatie moeras)

   

Vista in twee winnende stalprojecten

vrijdag 07 juni 2013 15:44

kwatrijn
 

Duurzame, diervriendelijke stallen, die ook nog eens goed passen in het landschap. In het kader van het SBIR-programma (Small Business Innovation Research) heeft het Ministerie van Economische Zaken aan het bedrijfsleven gevraagd hiervoor ideeën te ontwikkelen. Uit 51 ingediende voorstellen zijn drie projecten uitgekozen, die elk een bijdrage krijgen van 480.000 Euro. Op 3 juni ontvingen de drie winnende consortia een cheque van staatssecretaris Sharon Dijksma. Met dit geld moet een eerste prototype van de stal worden gebouwd en het stalsysteem marktklaar gemaakt.

 

Lees meer: Vista in twee winnende stalprojecten

   
windmolens-artikel

Het zoeken naar locaties voor nieuwe windmolens is een opgave waarbij we landschappelijke en milieuaspecten goed moeten onderzoeken en afwegen. Landschapsarchitectonisch ontwerp is daarbij een onmisbaar instrument. De erkende landschapsarchitecten van Vista pakken deze maatschappelijke opgave graag op. We doen dit enerzijds vanuit onze betrokkenheid om mee te denken over het opwekken van meer duurzame energie en anderzijds vanuit onze verantwoordelijkheidsgevoel voor het behoud en de ontwikkeling van een mooi landschap. Rijksadviseur voor het Landschap Yttje Feddes stelt dat nieuwe configuraties van windmolens een ‘goed verhaal’ nodig hebben. Wij zijn het daar van harte mee eens.

Lees meer: Windenergie landschapsarchitectonische opgave

   

Plan 4+1 wint competitie Oostvaardersland

donderdag 29 april 2010 13:02

Oostvaarderland
Visualisatie Natuuractiviteitencentrum Oostvaardersland

Vista heeft samen met Olaf Gipser architects en Arup Amsterdam de ontwerpprijsvraag van Staatsbosbeheer gewonnen voor het nieuwe bezoekerscentrum 'Oostvaardersland' in Flevoland. Het gebouw, met een markant waterdak en een hoge uitkijktoren, is een hommage aan de ingenieurskunst van de inpolderaars. Tegelijkertijd maakt het de nieuwe wildernis die hier is ontstaan optimaal beleefbaar. Natuur en cultuur komen samen in een eigentijds expositieconcept. Door de inrichting van verschillende domeinen kunnen allerlei doelgroepen op hun eigen manier het gebied ontdekken.

Lees meer: Plan 4+1 wint competitie Oostvaardersland

   

Landgoederen en ruimtelijke ordening

maandag 25 januari 2010 10:07

landgoed1

De toenemende aandacht voor cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is een steun in de rug voor ondernemende landgoedeigenaren. Vista helpt hen met landgoedvisies en landgoed-ontwikkelingsplannen. Onderstaand een artikel van Pieter Veen uit de Landgoedeigenaar van december 2008.

Lees meer: Landgoederen en ruimtelijke ordening

   

Toekomst van de veengebieden

vrijdag 22 januari 2010 11:14

Het-dilemma-van-laag-holland

Vista is intensief betrokken bij de discussie over het beheer van de veengebieden. Met de studie 'Dilemma's van het Hollandveen' uit 2002 ten behoeve van het Structuurschema Groene Ruimte heeft Vista het probleem van de bodemdaling op de beleidsagenda van Nederland gezet. Hieronder de tekst van de lezing die Rik de Visser in 2008 hield op een symposium over de ontwikkeling van het Nationaal Landschap Laag-Holland.

Lees meer: Toekomst van de veengebieden

   

Onorthodoxe sanering

donderdag 21 januari 2010 15:42

Volgermeer-Vogelvlucht
Volgerrmeer in uitvoering 2009

Bij sanering van vuilstorten wordt vaak gekozen voor isolatie en afdekking met een leeflaag. De leeflaag wordt vervolgens beplant met bomen en struiken. Maar een dergelijke standaard-oplossing draagt niet altijd bij aan de kwaliteit van het landschap. In de Volgermeerpolder is gekozen voor een heel andere benadering.

Lees meer: Onorthodoxe sanering

   

Klimaatverandering als ontwerpuitdaging

vrijdag 08 januari 2010 10:38

klimaatbestendig-nederland
Klimaatbestendig Nederland

De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Effectieve klimaatmaatregelen vragen om integratie van milieu-, water- en ruimtelijke ordeningsbeleid. Nu zijn dat vaak nog gescheiden sporen. Hoe die sporen bij elkaar gebracht kunnen worden, toont het innovatieve plan van Vista voor het Klimaatpark Groene Hart. Dat plan wil de discussie aanzwengelen over een andere benadering van het Groene Hart. Samen met InnovatieNetwerk Groene Ruimte vindt momenteel een sondering plaats onder maatschappelijke organisaties. Onderstaand het voorwoord uit het concept-rapport.

Lees meer: Klimaatverandering als ontwerpuitdaging

   

Park21: Een park vol afwisseling

dinsdag 18 maart 2008 00:00

Collage-park-Omslag_Web

Onze visie op Park21 is dat het een park zou moeten worden, met een duidelijk herkenbare eigen identiteit. Een park met voor elk wat wils, het hele jaar door. Een park met rustige stukken natuur en met delen waarin intensiever gerecreëerd kan worden. Een park met zowel indoor als outdoor activiteiten. Een park waarin de oude slotenstructuur en de boerderijlinten nog herkenbaar zijn. Een park waar slingerende bosstructuren de strakheid van de polder doorbreken en zorgen voor een aangename lommerrijke ervaring waarin je uren kunt wandelen, fietsen of paardrijden. Maar ook een park waar je mensen kunt ontmoeten en waar het gezellig is. Het park biedt recreatieve voorzieningen voor de buurtbewoners maar trekt ook mensen uit de regio en heeft zelfs inter-nationale allure door haar bijzondere programmering, vormgeving en door de koppeling met Schiphol. Park21 bestaat uit verschillende werelden die op bijzondere wijze over elkaar heen liggen en zodanig met elkaar verknoopt zijn dat het een veelzijdig, afwisselend en spannend geheel vormt.

Lees meer: Park21: Een park vol afwisseling