Chinese website Vista online!

We zijn erg verheugd dat sinds 17 augustus de Chinese web-pagina van 荷兰 Vista 景观设计与城市规划事务所 online is.

Vista-Chinese-Website

Windenergie Goeree-Overflakkee

Vista heeft van de Provincie Zuid-Holland de opdracht gekregen om de mogelijkheden voor windmolens op Goeree-Overflakkee te verkennen. De randzone van het eiland is in de Provinciale Structuurvisie (2010) benoemd als één van de twee concentratiegebieden voor nieuwe windturbines. In de Nota Wervelender (2011) is voor de randzone van Goeree-Overflakkee een kwantitatieve ambitie geformuleerd van 200-300MW aan opgesteld vermogen in 2020. Verschillende opties zullen op grond van landschappelijke en milieucriteria worden afgewogen en ontwerpend onderzocht. De studie wordt uitgevoerd in nauw overleg met het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Goeree-Overflakkee (ISGO) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zie ook het artikel: 'Windenergie landschapsarchitectonische opgave'.

Windenergie-Goeree-Overflakkee

Raad Haarlemmermeer stelt Masterplan Park21 vast

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft op 16 juni het Masterplan Park21 vastgesteld als kadernota voor de verdere ontwikkeling van dit 1000ha grote park. Vista heeft het Masterplan Park21 in nauwe samenwerking met het projectteam van de gemeente ontworpen. Het is een moedig besluit van de raad en college. Tegelijkertijd met het afronden van het concept masterplan in het najaar van 2010 werd immers bekend dat het nieuwe kabinet een streep had gezet door de reeds bestemde financiële middelen voor het project. Het concept van Park21 is in oorsprong gebaseerd op een publiek gefinancierd groen raamwerk als basis voor private initiatieven. De uitvoeringsstrategie zal, nu nog meer dan aanvankelijk de bedoeling was, gericht worden op het zoeken naar mogelijkheden voor private financiering. De raad heeft in haar besluit aangegeven prioriteit te geven aan Park21 bij de verdere ontwikkeling van groen- en recreatieprojecten in de gemeente. De raad is voornemens het vervolgproces eind 2011 evalueren.

P21Pagina 3 van 3